Золочівський коледж ЛНАУ

Перейти до змісту

Головне меню

Протидія корупції


ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

           КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ – це конфлікт між публічно-правовими обов'язками  і приватними інтересами державної посадової особи, за якого її приватні інтереси котрі, випливають з її положення як приватної особи, здатні неправомірним чином вплинути на виконання  цією державною посадовою особою її офіційних обов'язків  або функцій.
Іншими словами, конфлікт інтересів – це ситуація, при якій службова особа, виконуючи свої обов'язки, має приватний інтерес (особисту заінтересованість), який хоча і не обов'язково призводить до прийняття неправомірного рішення або вчинення неправомірного діяння, алше здатний до цього призвести.
Закон виділяє два види конфлікту інтересів:
- реальний конфлік інтересів (абз.12.ч.першої ст.1 Закону)
- потенційний конфлікт інтересів (абз.8 ч.першої ст.1 Закону)
         РЕАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ -  це суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість  прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання  зазначених повноважень.
        ПРИВАТНИЙ ІНТЕРЕС -  будь-який майновий  інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими  позаслужбовими стосунками  з фізичними чи юридичними особами, у тому числі  ті, що виникають у зв'язку  з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях (абз.11 частини першої статті 1 Закону).
ПОТЕНЦІЙНИЙ КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ – тобто наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

СПОСОБИ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ
          Стаття 29 Закону визначає, що конфлікт інтересів може бути врегульований  самостійно працівником або ж шляхом вжиття заходів зовнішнього врегулювання, тобто керівником особи.
До таких заходів Закон відносить:
          1. усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення  чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
          2. застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;
3. обмеження  доступу особи  до певної інформації;
          4. перегляду обсягу службових повноважень особи;
          5. переведення особи на іншу посаду.
          Кожен з цих заходів має свою специфіку, адже може обиратися в залежності від низки умов:
а) виду кофлікту інтересів  (потенційний або реальний);
б) характеру конфлікту інтересів (постійний або  тимчасовий);
в) суб'єкта прийняття рішення  про його застосування (безпосередній керівник та/або керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації);
г) наявності  (відсутності) альтернативних заходів врегулювання;
д) наявності (відсутності) згоди особи на застосування заходу.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ЗА ВЧИНЕННЯ ДІЙ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В  УМОВАХ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ. УСУНЕННЯ НАСЛІДКІВ ВЧИНЕННЯ ДІЙ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ.
Загальні засади відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення  визначені у частині першій ст.65 Закону, якою передбачено, що за їх вчинення особи, зазначені в частині першій статті 3 Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності  у встановленому законом порядку.
При цьому, порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відноситься до порушень, пов'язаних із корупцією, за яке законом встановлено такі види відповідальності:
дисциплінарну відповідальність за:
- неповідомлення про потенційний конфлікт  інтересів (може застосовуватися в залежності від конкретнипх обставин вчинення проступку та ступені вини особи);
- неповідомлення про реальний конфлікт інтересів та/або вчинення дій чи прийняття рішень  в умовах реального конфлікту інтересів, за умови, що судом на особу не накладено стягнення у виді позбавлення  права обіймати певні посади або займатися  певною діяльністю, пов'язаними  з виконанням функцій  держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності  (застосовується обов'язково).
цивільно-правову відповідальність за:
- вчинення дій чи прийняття рішень  в умовах реального конфлікту інтересів (відшкодуваннгя матеріальної та/або моральної шкоди відповідно до Цивільного кодексу України).
адміністративну відповідальність за:
- неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів (штраф від 1700 до 3400 гривень, а в разі застосування положень частини 5 ст30 КУпАП, то додатково із позбавленням правав обіймати  певні посади або займатися певною діяльністю на строк від шести місяців до одного року) (ч.1 статті 172-7 КУпАП);
- вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів (штраф від 3400 до 6800 гривень, а в разі застосування положень  частини п'ятої статті 30 КУпАП, то додатково із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від шести місяців до одного року).
В аспекті кримінальної відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту  інтересів важливо пам'ятати, що у випадках, коли приватний інтерес фактично призвів до прийняття правомірних або неправомірних рішень, а так само до вчинення  правомірних чи неправомірних діянь, вони можуть розглядатися з точки зору наявності ознак таких корупційних злочинів як «Зловживання службовим становищем», «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» тощо, а не лише як «конфлікт інтересів».АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА  
ЗОЛОЧІВСЬКОГО  КОЛЕДЖУ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Преамбула

Цією Антикорупційною програмою Золочівський коледж Львівського національного аграрного коледжу (далі – Колед) проголошує, що його працівники, посадові особи, директор у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і повязаним з нею діям (практикам).

І. Загальні положення

1. Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Золочівського коледжу ЛНАУ.
2. Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені
Законом України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції.
3. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в  
Законі.
4. Антикорупційну програму затверджено наказом дидиректора Золочівського коледжу  Львівського національного аграрного коледжу після її обговорення з працівниками і посадовими особами.
5. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі для працівників, посадових осіб Золочівського коледжу ЛНАУ, а також для її ділових партнерів на сайті коледжу.

ІІ. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми

1. Антикорупційна програма є обовязковою для виконання усіма працівниками Коледжу,  включаючи посадових осіб усіх рівнів, директора, а також для усіх субєктів господарської діяльності (відокремлених структурних підрозділів), над якими вона здійснює контроль.
2. Антикорупційна програма також застосовується  Коледжем у її правовідносинах із
діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
3. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:
1)
Міністерство освіти і науки України (далі МОН);
2) дидиректор Золочівського коледжу ЛНАУ (далі - дидиректор);
3) посадова особа Коледжу, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми (далі - Уповноважений), правовий статус якої визначається  Законом  і Антикорупційною програмою;
4) посадові особи Коледжу всіх рівнів та інші працівники (далі - працівники).

ІІІ. Антикорупційні заходи у діяльності Золочівського коледжу ЛНАУ
1. Перелік антикорупційних заходів у діяльності  Золочівського коледжу ЛНАУ

1.  Коледж  забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.
2. Антикорупційні заходи включають:
1) періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності Коледжу
2) антикорупційні стандарти і процедури у діяльності Коледжу.
3. Основними антикорупційними стандартами і процедурами Коледжу є
-:
1) ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;
2) антикорупційна перевірка ділових партнерів;
3) положення щодо обов
язкового дотримання Антикорупційної програми;
4) критерії обрання ділових партнерів Коледжу;
5) обмеження щодо підтримки  Коледжу політичних партій, здійснення благодійної діяльності;
6) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або повязаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;
7) здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції;
8) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;
9) норми професійної етики та обов
язки і заборони для працівників;
10) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;
11) обмеження щодо подарунків;
12) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

2. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності Золочівського коледжу ЛНАУ

1. Золочівський   коледж Львівського національного аграрного університету не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.
2. Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов
язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.
3. Оцінка корупційних ризиків в Коледжі проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі - комісія).
Порядок діяльності та склад комісії затверджуються директором.
До складу комісії входять Уповноважений (голова комісії), керівники структурних підрозділів Коледжу, а також інші працівники, визначені директором за погодженням з Уповноваженим.
Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого до роботи комісії без включення до її складу можуть залучатися інші працівники Коледжу , а також незалежні експерти чи спеціалісти.
Уповноважений, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ
єктивності у роботі комісії, при розподілі функцій між членами комісії бере до уваги коло їх посадових обовязків в Коледжі..
4. Метою діяльності комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності директора та працівників Коледжу.
5. Корупційні ризики у діяльності Коледжу поділяються на внутрішні та зовнішні.
Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності Коледжу.
Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими Коледж перебуває у ділових правовідносинах.
6. За результатами ідентифікації корупційних ризиків комісією відповідно до порядку її діяльності здійснюються їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами.
7. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Коледжу комісія готує письмовий звіт, що підписується членами комісії.
Звіт складається за формою і структурою, визначеними в порядку діяльності комісії.
Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається директору і повинен містити:
1) ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;
2) оцінку виявлених корупційних ризиків;
3) пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.
Текст звіту надається для ознайомлення працівникам Коледжу, а також може бути оприлюднений на веб-сайті Коледжу.
8. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов
язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед дидиректором питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому lt розділом XV Антикорупційної програми.
9. Коледж не рідше ніж один раз на три роки повинен проходити зовнішню оцінку корупційних ризиків, яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги, або незалежні експерти.
10. За результатами опрацювання звіту внутрішньої та/або зовнішньої оцінки корупційних ризиків дидиректор, вживають необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності коледжу, у тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур.

3. Опис антикорупційних стандартів і процедуру діяльності Золочівського коледжу ЛНАУ

1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені Коледжу, проводиться обовязкове вступне ознайомлення із положеннями lt Закону, Антикорупційної програми та повязаних з нею документів.
2. Положення щодо обовязковості дотримання Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку коледжу, положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, а також можуть включатися до договорів, які укладаються Коледжем..
Примірні форми антикорупційних застережень розробляються Уповноваженим з урахуванням сфер діяльності Коледжу.
3. Ділові партнери  коледжу обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності
-3.
4. Критерії і процедури відбору ділових партнерів для різних сфер діяльності Коледжу розробляє Уповноважений та затверджує директор.
5. Уповноважений проводить антикорупційну перевірку наявних або потенційних ділових партнерів  Коледжу з метою оцінки наявності корупційних ризиків. При цьому Уповноважений перевіряє, чи має діловий партнер репутацію суб
єкта, діяльність якого повязана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде діловий партнер використовуватися як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.
Антикорупційна перевірка здійснюється відповідно до вимог Антикорупційної програми, а також стандартів для різних сфер діяльності  Коледжу, що розробляються та затверджуються Уповноваженим. Матеріали перевірки зберігаються не менше ніж 5 років.
За результатами антикорупційної перевірки ділового партнера коледжу  Уповноважений складає письмову рекомендацію директору.
У разі негативної рекомендації Уповноваженого директор для продовження або початку правовідносин із таким діловим партнером має ухвалити обґрунтоване рішення з цього питання.
6.  Коледж (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством) може здійснювати внески на підтримку політичних партій
, а також здійснювати благодійну діяльність лише після висновку Уповноваженого про відсутність корупційних ризиків.
Уповноважений ухвалює висновок протягом 10 днів після отримання всіх документів, пов
язаних із здійсненням вказаних внесків або благодійної діяльності, і направляє його директору.
Благодійна діяльність Коледжу за загальним правилом має здійснюватися (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством) лише через благодійні організації відповідно до законодавства.
7. Здійснення благодійної діяльності коледжу не допускається, якщо:
1) її здійснення є умовою укладення будь-якого договору, ухвалення рішення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або здійснюється з метою отримання переваг у підприємницькій діяльності;
2) діловий партнер або орган державної влади, орган місцевого самоврядування наполягає на здійсненні того чи іншого виду благодійної діяльності через певну благодійну організацію.
Уповноважений веде реєстр здійснених Коледжу внесків на підтримку політичних партій та благодійної діяльності. Дані в такому реєстрі підлягають зберіганню не менше ніж 5 років.
Положення про порядок ведення вказаного реєстру затверджується директором за поданням Уповноваженого.
8. Для повідомлення працівниками коледжу про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов
язаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) Уповноважений розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах в приміщенні Коледжу та на офіційному веб-сайті Коледжу. Така інформація повинна містити:
номер телефону для здійснення повідомлень
адресу електронної пошти для здійснення повідомлень ;
години прийому особи, яка уповноважена отримувати усні та письмові повідомлення
Уповноважений розробляє типову форму повідомлення.
Уповноважений веде реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов
язаних з корупцією правопорушень. Порядок ведення відповідного реєстру затверджується директором за поданням Уповноваженого.
Строки і порядок розгляду Уповноваженим повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов
язаних з корупцією правопорушень встановлюються в положенні, затвердженому директором за поданням Уповноваженого.

IV. Норми професійної етики працівників
Золочівського коледжу ЛНАУ

1. Працівники коледжу  під час виконання своїх функціональних обовязків зобовязані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки.
2. Працівники коледжу толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов
язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.
3. Працівники Коледжу діють об
єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.
4. Працівники Коледжу сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов
язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна коледжу.
5. Працівники Коледжу не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв
язку з виконанням своїх функціональних обовязків, крім випадків, встановлених законом.
6. Працівники Коледжу, незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва коледжу, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.
7. Працівники Коледжу самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.
У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник коледжу вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника, директора або МОН та Уповноваженого.

V. Права і обовязки працівників (крім Уповноваженого) Золочівського коледжу ЛНАУ

1.Директор, працівники та інші особи, що діють від імені Коледжу, мають право:
1) надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;
2) звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз
ясненнями щодо її положень.
2. Директор, працівники коледжу  зобов
язані-:
1) дотримуватися відповідних вимог
Закону, Антикорупційної програми та повязаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;
2) виконувати свої безпосередні обовязки з врахуванням інтересів Коледжу;
3) невідкладно інформувати Уповноваженого, директора або МОН
про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або повязаних з корупцією правопорушень іншими працівниками Коледжу або іншими фізичними або юридичними особами, з якими коледж  перебуває або планує перебувати у ділових відносинах;
4) невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов
язане з діяльністю коледжу;
6) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов
язаних з діяльністю Коледжу.
3. Працівникам та директору коледжу забороняється:
1) використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов
язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;
2) використовувати будь-яке майно Коледжу чи його кошти в приватних інтересах;
3) вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв
язку із здійсненням своїх посадових обовязків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та коледжем;
4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами Коледжу, якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинним законодавством;
5) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників коледжу з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та Коледжем.
6) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, директора коледжу до порушення вимог  Закону  чи Антикорупційної програми.
4. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з Коледжем  особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у звязку з виконанням своїх повноважень, договірних зобовязань, крім випадків, встановлених законом.
5. Вимагання, прохання, одержання подарунківдля себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками, директором Коледжу (безпосередньо або через інших осіб) у зв
язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та повязаними з цим можливостями не допускаються.
Працівники, директор можуть приймати подарунки
-, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощення їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу, якщо вартість таких подарунків не перевищує прожиткових мінімумів встановлених для працездатних осіб на 01 січня поточног року, (визначається (встановлюється) коледжом).
Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:
даруються близькими особами;
одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.
У разі виявлення подарунка, щодо якого існує заборона у його одержанні, у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники, директор коледжу  зобов
язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:
1) відмовитися від пропозиції;
2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників Коледжу;
4) письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого та безпосереднього керівника (за наявності) або директора коледжу.
Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та Уповноваженим або її безпосереднім керівником чи директором Коледжу.
У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є директором коледжу або Уповноваженим, акт про виявлення такого майна підписує ця особа або особа, уповноважена на виконання обов
язків директора Коледжу у разі його відсутності.
6. Працівники, директор
, а також особи, які діють від імені Коледжу, утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, повязане з діяльністю коледжу.
Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри.
Загальну політику коледжу щодо пропозицій подарунків від імені Коледжу в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає директор із врахуванням вимог законодавства.
7. Про кожен факт пропозиції подарунка або отримання подарунка в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність працівники, директор коледжу протягом одного робочого дня письмово повідомляють Уповноваженого за встановленою ним формою.

VI. Права і обовязки Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників (у разі їх наявності)

1. Уповноважений Коледжу призначається директором за погодженням з Міністерством освіти і науки України відповідно до законодавства про працю та статуту коледжу.
2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров
я виконувати відповідні обовязки.
3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа за наявності обставин, визначених  
частиною третьою  статті 64 Закону.
4. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у  
пункті 1частини першої статті 3 Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю Коледжу.
У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобовязаний повідомити про це директора коледжу з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.
5. Уповноважений може бути звільнений з посади достроково у випадках, передбачених
частиною пятою  статті 64 Закону.
Уповноважений може бути звільнений з посади з ініціативи директора коледжу за умови надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції.  
Порядок надання такої згоди  затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 07 жовтня 2016 року № 74, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1542/29672.
6. Про звільнення особи з посади Уповноваженого директор Коледжу письмово повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції протягом двох робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.
7. Головними завданнями Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в Коледжі.
8. Уповноважений реалізує свої права і обов
язки безпосередньодо виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою директора) інших працівників коледжу.
9. Здійснення Уповноваженим своїх функцій в Коледжі є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку працівників, директора, ділових партнерів коледжу, а також інших осіб забороняється.
Забороняється покладення на Уповноваженого обов
язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених  Законом  і Антикорупційною рограммою, чи обмежують виконання ним повноважень.
10. Директор коледжу зобовязаний:
1) забезпечити Уповноваженому належні матеріальні та організаційні умови праці;
2) сприяти виконанню Уповноваженим функцій, передбачених  
Законом  та Антикорупційною рограммою;
3) оперативно реагувати на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ним в межах реалізації Антикорупційної програми;
4) за ініціативи Уповноваженого надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноваженого завдань.
11. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов
язаний:
1) виконувати свої функції об
єктивно і неупереджено;
2) організовувати підготовку внутрішніх документів Коледжу з питань формування та реалізації Антикорупційної програми;
3) розробляти і подавати на затвердження директора внутрішні документи коледжу з питань, передбачених Антикорупційною рограммою;
4) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, директором Коледжу
Закону і Антикорупційної програми;
5) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною рограммою;
6) забезпечувати підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми;
7) забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов
язаних з корупцією правопорушень;
8) забезпечувати підготовку та подання директору пропозицій щодо плану проведення перевірок дотримання вимог Антикорупційної програми;
9) рогра участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань, які проводяться згідно з Антикорупційною рограммою;
10) рогра участь в проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності коледжу;
11) забезпечувати формування і ведення реєстрів:
працівників Коледжу, притягнутих до відповідальності за порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов
язаного з корупцією;
здійснених Коледжем внесків на підтримку політичних партій та благодійної діяльності;
проведених згідно з Антикорупційною рограммою антикорупційних перевірок;
проведених згідно з Антикорупційною рограммою внутрішніх розслідувань та перевірок;
повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов
язаного з корупцією;
12) організовувати і проводити антикорупційну перевірку ділових партнерів Коледжу;
13) забезпечувати конфіденційність інформації та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов
язаного з корупцією;
14) надавати директору, працівникам коледжу роз
яснення та консультації, повязані із застосуванням Антикорупційної програми;
15) забезпечувати інформування громадськості про здійснювані коледжом заходи із запобігання корупції;
16) рогра участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та/або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;
17) організовувати проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників Коледжу з питань, пов
язаних із запобіганням корупції;
18) рогра участь у процедурах добору персоналу Коледжу;
19) забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами коледжу щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми;
20) здійснювати інші обовязки, передбачені  Законом, Антикорупційною рограммою, трудовим договором.
12. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право:
1) отримувати від працівників, директора Коледжу письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повноважень (у тому числі під час проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційних перевірок ділових партнерів, перевірок, внутрішніх розслідувань та експертизи);
2) отримувати від підрозділів коледжу інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішню службову кореспонденцію) стосовно діяльності Коледжу, у тому числі документи, які стосуються проведення (або участі) закупівель товарів, робіт або послуг, у конкурсах тощо.
У разі необхідності Уповноваженому надається доступ до оригіналів документів, копії яких йому були передані.У випадках недоцільності виготовлення значної кількості копій документів Уповноваженому за рішенням керівника підрозділу можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають поверненню ним протягом 10 робочих днів з дати завершення проведення ним заходу, для якого вони витребовувалися;
3) отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків;
4) отримувати доступ до складських приміщень, виробничих приміщень коледжу, проведення в них контрольних заходів;
5) отримувати доступ до наявних в коледжі електронних засобів зберігання і обробки даних та у разі необхідності вимагати оформлення відповідних даних на засвідченому паперовому носії;
6) залучати до виконання своїх функцій за згодою директора працівників Коледжу;
7) ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов
язаних з діяльністю коледжу;
8) ініціювати питання про притягнення працівників, директора до відповідальності, у тому числі звільнення із займаних посад відповідно до законодавства;
9) звертатися до МОН
, директора з питань реалізації своїх повноважень та виконання обовязків згідно з положеннями Антикорупційної програми;
10) здійснювати інші права, передбачені  Законом, Антикорупційною рограммою, трудовим договором та посадовою інструкцією.

VII. Порядок звітування Уповноваженого

1. Уповноважений не рідше ніж один раз на рік в строки та у порядку, визначені директором, готує звіт про результати виконання Антикорупційної програми (далі Звіт).
2. Звіт повинен включати інформацію щодо:
1) стану виконання заходів, визначених Антикорупційною рограммою;
2) результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною рограммою;
3) виявлених порушень вимог  
lt Закону, Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;
4) кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;
5) фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб;
6) наявних пропозицій і рекомендацій.
3. У разі необхідності зміст наданого Звіту додатково обговорюється Уповноваженим із або директором Коледжу.
4. Загальні результати виконання Антикорупційної програми, зазначені у підпунктах 1, 2 пункту 2 цього розділу Антикорупційної програми, розміщуються у загальному відкритому доступі у паперовій та/або електронній формі, а також на веб-сайті коледжу.

VIII. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками, директором коледжу Антикорупційної програми.
2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюються Уповноваженим у таких формах:
1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов
язаних з корупцією правопорушень;
2) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників Коледжу щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;
3) проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.
3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов
язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед директором питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому  lt розділом XV  Антикорупційної програми.
4. Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною рограммою.
Для здійснення оцінки Уповноважений має право отримувати у письмовій формі відповідну інформацію від працівників, директора коледжу про результати реалізації відповідних заходів.
Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіті, який він складає не рідше ніж раз на шість місяців і передає директору та МОН
. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженим.

IX. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог

1. Працівникам Коледжу гарантується конфіденційність їх повідомлень МОН, директору або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи повязаних з корупцією правопорушень в діяльності інших працівників коледжу та повідомлень про факти підбурення працівників Коледжу до вчинення корупційних чи повязаних з корупцією правопорушень.
2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників Коледжу до вчинення корупційних чи пов
язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів звязку, визначених у Антикорупційній програмі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів коледжу.
Директор забезпечує цілодобову роботу вказаних каналів зв
язку та їхній захист від зовнішнього втручання і витоку інформації.
3. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.
4. Повідомлення працівників Коледжу про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов
язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.
Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов
язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника коледжу або ділових партнерів Коледжу та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
5. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого
працівник, визначений директором або МОН.
6. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов
язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або повязаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.
Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати.

X. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або повязане з корупцією правопорушення

1. Директор та/або Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в коледжі.
2. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак корупційного або пов
язаного з корупцією правопорушення (далі викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.
3. Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв
язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної програми.
4. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача директор Коледжу, Уповноважений за заявою такого працівника або за власною ініціативою повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов
язаних з таким розголошенням.
5. Заходи для захисту викривача визначаються директором спільно з Уповноваженим і впроваджуються за умови письмової згоди працівника.

XI. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників Золочівського коледжу ЛНАУ

1. Працівники коледжу зобовязані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.
У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у директора Коледжу він письмово повідомляє про це Уповноваженого та МОН.
У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого він письмово повідомляє про це директора.
2. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.
Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов
язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).
3. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів:
1) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;
2) встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;
3) обмеження у доступі працівника до певної інформації;
4) перегляду обсягу функціональних обов
язків працівника;
5) переведення працівника на іншу посаду;
6) звільнення працівника.
Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій працівників Коледжу  встановлюються Уповноваженим.
4. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності директора коледжу приймається МОН
.
5. Працівники Коледжу можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому керівнику та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

XІІ. Порядок надання працівникам розяснень та консультацій Уповноваженим

1. При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми директор, працівники коледжу можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового розяснення.
2. Суть звернення щодо надання роз
яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому (у визначені Уповноваженим дні та години особистого прийому) або шляхом направлення на його імя службової записки чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі.
3. Уповноважений надає усне роз
яснення під час особистого прийому або у письмовій формі не пізніше ніж протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.
Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на 20 робочих днів, про що письмово інформує особу, яка звернулась за роз
ясненням.
4. Якщо під час надання роз
яснення Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або повязаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед директором питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченомурозділом XVАнтикорупційної програми.

XІІІ. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та виявлення корупції в Золочівському коледжі ЛНАУ

1. Підвищення кваліфікації працівників Коледжу  у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.
2. Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до затвердженого директором коледжу тематичного плану-графіка на кожне півріччя, який готується Уповноваженим.
Підвищення кваліфікації повинно передбачати як заходи для всіх працівників Коледжу.
Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, вебінари тощо) із підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженим з урахуванням:
1) пропозицій директора, МОН
, керівників структурних підрозділів;
2) результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;
3) результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності ЛНАУ;
4) результатів внутрішніх розслідувань;
5) звіту Уповноваженого.
3. Витрати часу на підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції складають не менше половини кредиту  ЄКТС з яких не менше тритини становлять (семінари, лекції, практикуми, тренінги, вебінари тощо).
4. Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим.

XIV. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми

1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми, здійснюються такі заходи:
1) призначається у встановленому  
розділом XV  Антикорупційної програми порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;
2) за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування директор або безпосередній керівник накладає дисциплінарне стягнення відповідно до закону.
2. Дисциплінарні стягнення накладаються директором на працівників коледжу відповідно до норм законодавства про працю.

XV. Порядок проведення внутрішніх розслідувань

1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником Коледжу або ознак вчинення працівником коледжу корупційних або повязаних з корупцією правопорушень Уповноважений повідомляє про це директора, який вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.
У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми директором
або ознак вчинення корупційного чи повязаного з корупцією правопорушення Уповноважений повідомляє про це МОН.
У разі надходження повідомлення або виявлення фактів про вчинення Уповноваженим корупційного або пов
язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми директор повідомляє про це МОН і вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.
2. За умов, передбачених пунктом 1 цього розділу, директор зобов
язані вжити таких заходів:
1) протягом 30 днів ініціювати проведення внутрішнього розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов
язане з корупцією правопорушення;
2) за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави;
3) за результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;
4) у разі виявлення ознак корупційного або пов
язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених субєктів у сфері протидії корупції.
3. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
Внутрішнє розслідування призначається директором і здійснюється комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань, які здійснюються відповідно до Антикорупційної програми, затверджується директором.
До складу комісії обов
язково включається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або повязаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.
Строк проведення розслідування не повинен перевищувати 30 днів.
Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років.
Уразі якщо за результатами внутрішнього розслідування на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, про це письмово повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції у дводенний строк з дати його накладення.

XVI. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

1. Директор Коледжу забезпечує організацію механізмів зворотного звязку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.
2. Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:
1) звіту про оцінки корупційних ризиків у діяльності коледжу;
2) здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;
3) аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов
язків;
4) проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій із директором, працівниками, а також з діловими партнерами коледжу щодо удосконалення Антикорупційної програми.
3. Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути Уповноважений, директор, працівники Коледжу..
4. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений надає директор узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення
-21.
5. Директор, отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим колективом.
У випадках, коли МОН або Уповноважений наполягають на терміновому внесенні певних змін до Антикорупційної програми, директор у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з дати надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.
6. У результаті схвалення пропозицій працівниками (трудовим колективом) Коледжу директор своїм наказом затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми, які є її невід
ємною частиною.

Назад до змісту | Назад до головного меню